PERSONEL YERLEŞTİRME HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1). TARAFLAR

Bir taraftan Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. OFİSHİM Binası No:5/9 Eyüp / İSTANBUL adresinde mukim PERSONALİS DANIŞMANLIK VE İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ ( Bundan böyle kısaca PERSONALİS olarak anılacaktır)

 

 

ile diğer taraftan ………………………………………………………………………….. adresinde ……………………   şirketi/şahsı  (bundan böyle kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır ) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

2.)TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER;

 

2.1.PERSONALİS  FİRMA BİLGİLERİ;

a)     Adı,Soyadı/Ticaret unvanı: Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketi

b)     Adresi: Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. OFİSHİM Binası No:5/9 Eyüp / İSTANBUL

c)      Telefon numarası: 05427457524

d)     Elektronik posta adresi: info@yardimcilazim.com

2.2   MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

a)     Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b)     Vergi Dairesi / No /TC Kimlik No:

c)      Adresi:

d)     Telefon numarası:

e)     Acil durum nosu:

f)      Mail adresi:

 

3.) YERLEŞTİRME SÜRECİ İŞLEMLERİ VE İÇERİĞİ

 

3.1. Personalis, Müşteri’nin www.yardimcilazim.com adresine ilettiği talep ve/veya birebir görüşmeyle personel talep formunu doldurarak talep ettiği personelinin seçme ve yerleştirme hizmetini sağlar.

3.2. Personel Talep Formu ve/veya www.yardimcilazim.com adresine iletilen talep sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

3.3. Personalis, Personel Talep Formu’na uygun adayları müşteriye gönderir. Bu form üzerinde değişiklik talep edilirse Müşteri, Personalis’e maille yeni bir form göndermek zorundadır. Form imza kaşeli olmalıdır.

3.4. Müşteri, Personalis’ten yabancı uyruklu çalışan talep eder ve bu talep karşılanırsa; yabancı uyruklu çalışanın çalışma izni yükümlülüğünden sorumludur.

 

 

4.) HİZMET SÜRESİ, BEDELİ VE ŞEKLİ

 

4.1. Sözleşmenin hizmet süresi imzalanma tarihinden başlar.

 

4.2. Personalis’in bu sözleşme uyarınca yerleştirilen aday için  Müşteri’den alacağı Personel Yerleştirme Hizmeti bedeli en az bir aylık maaş ücreti kadardır.

 

4.3. Personalis, Müşteri’ye hizmet bedelini,hizmet bedeli daha önceden tahsil edilmiş olsa bile en geç  aday işe başladıktan 24 saat sonra fatura eder.

 

4.4.Müşteri, Personalis’in yerleştirme hizmetiyle işbaşı yaptırdıktan sonra 90 gün süre zarfı içerisinde 2 değişim hakkına sahiptir. Bu 90 gün değişim süresi içerisinde adayı uygun bulmazsa yeni aday talep edebilir. Değişim hakkının geçerli olması için, önceki çalışanın hakedeşini almış olması gerekmektedir. Değişimlerde ekstra ücret talep edilmez. Değişimde yerleştirilen adayın maaşı daha yüksek olursa sadece  aradaki fark talep edilir. Değişimlerde 10 gün  öncesi Personalis’e yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde değişim hakkı geçerli olmayacaktır.

 

4.5. Adayın işe hiç başlamaması halinde ve / veya aday işe başladıktan sonra ancak ilk 24 saat içerisinde Müşteri iade talep edebilir. Bu halde %15 iade kesintisi yapılır. 24 saati aşan durumlarda iade talep edilemez, sözleşmeden doğan değişim hakkı talep edilir.

 

4.6. Müşteri, Personalis’in yönlendirdiği en az 3 adayla yüz yüze, tele konferans, video konferans vb. biçimlerde görüşüp, daha sonra hizmet alımından caydığı takdirde, Personalis’e 500,00 TL cezai şart ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

4.7. Müşteri, Personalis’in kendisine yönlendirdiği adaylarla, Personalis’in bilgisi dışında anlaşma sağlarsa, hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

 

 

5) GENEL HÜKÜMLER:

5.1. İşbu sözleşme, söz konusu amaca ilişkin taraflar arasındaki yegâne anlaşmayı teşkil etmektedir; şu kadar ki, işbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin değiştirilmesi, düzeltilmesi ya da uyarlanması, söz konusu işlemler yazılı olmadıkça ve usulüne uygun olarak taraflarca imzalanmadıkça bağlayıcı olmayacaktır.

 

5.2. Taraflar işbu sözleşmeyi veya işbu sözleşmeden doğan hak ve alacakları ile talep ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir, temlik ve ciro edemezler.

5.3.a) Gizlilik

Taraflar Sözleşme uyarınca sahip olabileceği ve müşteri yada temsilcisi Şirket tarafından kendisine verilen özel ve/veya gizli bilgileri, teknik sistem ve ticari know-how bilgilerini, Sözleşme’ye bağlı olarak edineceği başka kurumlara ait özel ve/veya gizli bilgileri bilerek veya bilmeyerek hiç bir şekilde ve hiç bir amaçla üçüncü kişilere vermemeyi kabul ve beyan eder. Müşteri gizli bilgilerin  ya da programlarına

erişim için izin verdiği üçüncü kişiler tarafından Sözleşme hükümlerine aykırı  olarak ifşa edilmemesini ve/veya dağıtılmamasını temin etmeyi ve bunu sağlamak için makul tüm  önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmiştir. Gizlilik hükümleri sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak hüküm ifade edecektir.

5.3.b)Kişisel verilerin korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “kişisel veri” olarak kabul edilen bilgiler bakımından Taraflar ve çalışanları; Sözleşme süresi boyunca ve sonrasında birbirlerinden  edindikleri her türlü kişisel verinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve bu kişisel verilere  hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek adına Kanun’un ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun  öngördüğü teknik ve idari tüm tedbirleri alacağını, Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı hiçbir işlem  yapmayacağını ve bu hususta karşı tarafa verilecek zararlardan sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu husustaki Kişisel Verilerin Korunması hükümleri sözleşme sona erdikten  sonra da süresiz olarak hüküm ifade edecektir

6.) TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEME:

Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak, mail taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflardan herhangi biri, tebligat adresini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı tarafa bildirim yapılıncaya kadar işbu protokolde yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

İşbu sözleşme, Türk hukukuna göre yorumlanıp uygulanacaktır. Taraflar, işbu sözleşme ilgili olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, uyuşmazlıklar ve talepler veya sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğiyle ilgili yetkili mahkemenin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olmasını kabul ederler.

İşbu Sözleşme, 6 (ALTI) madde ve 3 (ÜÇ) sayfa olarak çift nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca ../../…. tarihinde imzalanmış, sözleşmenin bir nüshası PERSONALİS ‘e, diğer nüshası MÜŞTERİ’ye verilmiştir.

 

 

PERSONEL YERLEŞTİRME HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1). TARAFLAR

Bir taraftan Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. OFİSHİM Binası No:5/9 Eyüp / İSTANBUL adresinde mukim PERSONALİS DANIŞMANLIK VE İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ ( Bundan böyle kısaca PERSONALİS olarak anılacaktır)

 

 

ile diğer taraftan ………………………………………………………………………….. adresinde ……………………   şirketi/şahsı  (bundan böyle kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır ) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

2.)TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER;

 

2.1.PERSONALİS  FİRMA BİLGİLERİ;

a)     Adı,Soyadı/Ticaret unvanı: Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketi

b)     Adresi: Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. OFİSHİM Binası No:5/9 Eyüp / İSTANBUL

c)      Telefon numarası: 05427457524

d)     Elektronik posta adresi: info@yardimcilazim.com

2.2   MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

a)     Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b)     Vergi Dairesi / No /TC Kimlik No:

c)      Adresi:

d)     Telefon numarası:

e)     Acil durum nosu:

f)      Mail adresi:

 

3.) YERLEŞTİRME SÜRECİ İŞLEMLERİ VE İÇERİĞİ

 

3.1. Personalis, Müşteri’nin www.yardimcilazim.com adresine ilettiği talep ve/veya birebir görüşmeyle personel talep formunu doldurarak talep ettiği personelinin seçme ve yerleştirme hizmetini sağlar.

3.2. Personel Talep Formu ve/veya www.yardimcilazim.com adresine iletilen talep sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

3.3. Personalis, Personel Talep Formu’na uygun adayları müşteriye gönderir. Bu form üzerinde değişiklik talep edilirse Müşteri, Personalis’e maille yeni bir form göndermek zorundadır. Form imza kaşeli olmalıdır.

3.4. Müşteri, Personalis’ten yabancı uyruklu çalışan talep eder ve bu talep karşılanırsa; yabancı uyruklu çalışanın çalışma izni yükümlülüğünden sorumludur.

 

 

4.) HİZMET SÜRESİ, BEDELİ VE ŞEKLİ

 

4.1. Sözleşmenin hizmet süresi imzalanma tarihinden başlar.

 

4.2. Personalis’in bu sözleşme uyarınca yerleştirilen aday için  Müşteri’den alacağı Personel Yerleştirme Hizmeti bedeli en az bir aylık maaş ücreti kadardır.

 

4.3. Personalis, Müşteri’ye hizmet bedelini,hizmet bedeli daha önceden tahsil edilmiş olsa bile en geç  aday işe başladıktan 24 saat sonra fatura eder.

 

4.4.Müşteri, Personalis’in yerleştirme hizmetiyle işbaşı yaptırdıktan sonra 90 gün süre zarfı içerisinde 2 değişim hakkına sahiptir. Bu 90 gün değişim süresi içerisinde adayı uygun bulmazsa yeni aday talep edebilir. Değişim hakkının geçerli olması için, önceki çalışanın hakedeşini almış olması gerekmektedir. Değişimlerde ekstra ücret talep edilmez. Değişimde yerleştirilen adayın maaşı daha yüksek olursa sadece  aradaki fark talep edilir. Değişimlerde 10 gün  öncesi Personalis’e yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde değişim hakkı geçerli olmayacaktır.

 

4.5. Adayın işe hiç başlamaması halinde ve / veya aday işe başladıktan sonra ancak ilk 24 saat içerisinde Müşteri iade talep edebilir. Bu halde %15 iade kesintisi yapılır. 24 saati aşan durumlarda iade talep edilemez, sözleşmeden doğan değişim hakkı talep edilir.

 

4.6. Müşteri, Personalis’in yönlendirdiği en az 3 adayla yüz yüze, tele konferans, video konferans vb. biçimlerde görüşüp, daha sonra hizmet alımından caydığı takdirde, Personalis’e 500,00 TL cezai şart ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

4.7. Müşteri, Personalis’in kendisine yönlendirdiği adaylarla, Personalis’in bilgisi dışında anlaşma sağlarsa, hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

 

 

5) GENEL HÜKÜMLER:

5.1. İşbu sözleşme, söz konusu amaca ilişkin taraflar arasındaki yegâne anlaşmayı teşkil etmektedir; şu kadar ki, işbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin değiştirilmesi, düzeltilmesi ya da uyarlanması, söz konusu işlemler yazılı olmadıkça ve usulüne uygun olarak taraflarca imzalanmadıkça bağlayıcı olmayacaktır.

 

5.2. Taraflar işbu sözleşmeyi veya işbu sözleşmeden doğan hak ve alacakları ile talep ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir, temlik ve ciro edemezler.

5.3.a) Gizlilik

Taraflar Sözleşme uyarınca sahip olabileceği ve müşteri yada temsilcisi Şirket tarafından kendisine verilen özel ve/veya gizli bilgileri, teknik sistem ve ticari know-how bilgilerini, Sözleşme’ye bağlı olarak edineceği başka kurumlara ait özel ve/veya gizli bilgileri bilerek veya bilmeyerek hiç bir şekilde ve hiç bir amaçla üçüncü kişilere vermemeyi kabul ve beyan eder. Müşteri gizli bilgilerin  ya da programlarına

erişim için izin verdiği üçüncü kişiler tarafından Sözleşme hükümlerine aykırı  olarak ifşa edilmemesini ve/veya dağıtılmamasını temin etmeyi ve bunu sağlamak için makul tüm  önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmiştir. Gizlilik hükümleri sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak hüküm ifade edecektir.

5.3.b)Kişisel verilerin korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “kişisel veri” olarak kabul edilen bilgiler bakımından Taraflar ve çalışanları; Sözleşme süresi boyunca ve sonrasında birbirlerinden  edindikleri her türlü kişisel verinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve bu kişisel verilere  hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek adına Kanun’un ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun  öngördüğü teknik ve idari tüm tedbirleri alacağını, Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı hiçbir işlem  yapmayacağını ve bu hususta karşı tarafa verilecek zararlardan sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu husustaki Kişisel Verilerin Korunması hükümleri sözleşme sona erdikten  sonra da süresiz olarak hüküm ifade edecektir

6.) TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEME:

Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak, mail taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflardan herhangi biri, tebligat adresini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı tarafa bildirim yapılıncaya kadar işbu protokolde yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

İşbu sözleşme, Türk hukukuna göre yorumlanıp uygulanacaktır. Taraflar, işbu sözleşme ilgili olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, uyuşmazlıklar ve talepler veya sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğiyle ilgili yetkili mahkemenin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olmasını kabul ederler.

İşbu Sözleşme, 6 (ALTI) madde ve 3 (ÜÇ) sayfa olarak çift nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca ../../…. tarihinde imzalanmış, sözleşmenin bir nüshası PERSONALİS ‘e, diğer nüshası MÜŞTERİ’ye verilmiştir.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?